Επιχειρησιακή οργάνωση

Διαδικασία ίδρυσης νέας επιχείρησης (Σύσταση εταιριών Α.Ε. ,Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. , Ο.Ε. , Ε.Ε. ΑΤΟΜΗΚΕΣ , μεταβολές, λύσεις, τροποποιήσεις, καταστατικά, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ κλπ)
Υποστήριξη μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων
Πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ηλεκτρονικά
Υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών και παρακολούθηση οικονομικής πορεία της επιχείρησης.
Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ ηλεκτρονικά
Καταχώρηση, έλεγχος και αρχειοθέτηση όλων των τιμολογίων εσόδων – εξόδων μιας επιχείρησης
Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
Σύνταξη και υποβολή λογιστικών αποτελεσμάτων και ισολογισμών
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα